Historie

Måløvhøjs historie


Rigsarkivets Samlinger:

På privat initiativ og som led i bekæmpelsen af arbejdsløsheden byggedes i  1933-36 selvforsyningskolonien "Måløvhøj" i  Ballerup-Måløv Kommune uden for København. 

Da byggeriet trods et betydeligt statstilskud gik i stå i foråret 1934, overtog staten projektet.

Ved skr. af 13.11. 1934 nedsatte Socialministriet "Det Tilsynsførende Udvalg vedr. Kolonien Måløvhøj", som havde ministeriets konsulent, Jørgen S. Dich, som formand. Det skulle føre tilsyn med  byggeriets  færdiggørelse, koloniens drift, godkende lejekontrakter m.m.

I 1936 overtog staten ejendommene som ufyldestgjort panthaver, og udvalgets arbejde ophørte.

Kolonien blev herefter et almindeligt boligkvarter.


Morten  Westrup:  Projekt  Måløvhøj.  En  episode under 1930'rnes arbejdsløshed, i: Erhvervshistorisk Årbog, 1974 s. 171f.

Indhold: Udvalgsmateriale 1934-36.                                         (WR)


1930'ernes arbejdsløshed medførte også, at et projekt af speciel karakter, trods mange vanskeligheder, blev ført ud i livet, som det eneste af slagsen her i landet.

Det var arbejdsløshedsprojektet Måløvhøj, som havde til formål at gøre 50 arbejdsløse københavnske familier helt eller delvist selvforsørgende.

De skulle bygge deres egne små huse og leve af fjerkræhold og havesager dyrket på de tillagte ret store havelodder samt ved at arbejde i det kooperative landbrug, som selskabet ville oprette. Selskabet gik imidlertid konkurs i 1936, og området omdannedes til et mere almindeligt parcelhusområde omend med en helt speciel oprindelse. Men Måløvhøjkoloniens mange tilflyttere havde en væsentlig indflydelse på 1930'ernes og 1940'ernes moderate befolkningstilvækst.


Kilde: Måløvbylaug

Postkort (spejlvendt!) - udsigt mod NV mod Mellemvej (huset i midten er Mellemvej 10)

Flyfoto 1944