Vandværk

Måløvhøj Vandværk


Grundejerforeningen Måløvhøj ejer kommunens eneste almene private vandværk.

Værket blev opført i 1933, og forsyner 57 ejendomme i Måløvhøj.

I 1961 blev indvindings- og filteranlæg ombygget. Vandværket er et traditionelt vandbehandlingsanlæg, hvor råvandet iltes via en rislebakke i iltningstårnet.

Efter henstand ledes vandet til forfiltret og herefter til efterfiltret.

Efter filtrering ender det rene vand i rentvandsbeholderen som rummer 24 m3.


Grundvandet i boringen er af høj kvalitet og undersøgelser for gængse forureninger

viser, at der i boringen ikke er problemer med miljøfremmede stoffer.


Trykket styres ved hjælp af en kompressor - og vandet "blødgøres" via en kalknuser.


Filtrene skylles på traditionel vis med luft og vand, og skyllevandet ledes til den offentlige kloak.


Samtlige ejendomme har vandmåler, og forbruget i forsyningsområdet har de seneste år været ca. 5.600 m3. Der er ikke registreret tab i ledningsnettet.I 1990 faldt den oprindelige boring sammen, og der blev etableret en ny boring på vandværksgrunden. Boringen er 50 m dyb og filter sat på de nederste ca. 9 m.


På ledningssiden blev de sidste forsyningsledninger af galvaniserede stålrør i 1997 udskiftet, og alle forsyningsledninger er nu af plast (PE).


I 1997 blev der etableret en nødforbindelse til Ballerup Kommunes Vandforsyning,

og forsyningsområdet er herfra 100% dækket ind ved driftsforstyrrelser på værket.


I 2017 blev det besluttet at udskifte rentvandsbeholderen og etablere automatisk skylning.